Центърът за подкрепа за личностно развитие - КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ - София към Столична община е институция в системата на училищното образование, предназначена да предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища на София-град и София-област, да подпомага методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците, да информира и консултира родители и граждани.

Целта на кариерното ориентиране в училищното образование е подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзката между училището и пазара на труда. То включва взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване" (Закон за предучилищното и училищното образование, чл.180). Извършва се от кариерни консултанти, които предоставят актуална информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование, институциите в системата на средното и висшето образование по териториален признак и по области на образование, характеристиките на професиите, профилите и специалностите, потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на регионалните служби по заетостта. Осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията за учене и за развитие на познавателните и професионалните интереси, нагласите и мотивацията за професионална реализация и кариерно развитие. Оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование. Развиват уменията на учениците за кариерно развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация (Наредба за приобщаващо образование, чл.35в).

Началото беше поставено със създаването на центрове за кариерно ориентиране към регионалните инспекторати по образованието във всички областни градове на България по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от Министерство на образованието и науката в периода 2012-2017 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж. А от 2018 година центровете за кариерно ориентиране на територията на административните области София-град и София-област бяха трансформирани в общински център към Столична община, който продължава и надгражда постигнатото досега в кариерното ориентиране на учениците.

КОНТАКТИ

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.