Create multiple questions

This page allows you to create multiple questions at once.

Currently it will only allow you to create a number of Random Questions and (optionally) add them to the current quiz.

Eventually this page will evolve into a larger wizard that will have more options.

Индекс на помощните файлове

MOST Learning
Информацията в http://most-learning.net/moodle/ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.
Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия,
носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на MOST Learning.